System SENT

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

Obowiązek dotyczy:

 • od 1 maja 2019 r. podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT (SENT_100 lub SENT_200);
 • od 1 sierpnia 2019 r. podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200).

Otrzymanie Id SISC podmiotu wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków (eFormularzy) korzystając z usługi „e-Klient” (link do eFormularzy). 

Ministerstwo Finansów prosi wyżej wymienione podmioty o niezwlekanie ze składaniem tych wniosków. Wcześniejsze, sukcesywne składanie wniosków umożliwi Krajowej Administracji Skarbowej na sprawną ich rejestrację, a podmiotom gospodarczym zapewni właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie uwierzytelniania.

W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba fizyczna (np. właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ spółki lub inna upoważniona osoba), która ma już założone konto na PUESC (podstawowy poziom dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski (eFormularze):

 • rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej;
 • rejestracja/aktualizacja danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi;
 • rejestracja/aktualizacja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.

Uwaga!

Rozpatrywanie wniosków podpisanych profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym trwa krócej, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym w celu weryfikacji tożsamości.

Uwaga!

Rozpatrywanie wniosków o rejestrację/aktualizację danych podmiotu oraz o rejestrację/aktualizację reprezentacji nie wymaga posiadania stosownego pełnomocnictwa i opłaty skarbowej i trwa krócej, jeżeli złoży go osoba umocowana do samodzielnej reprezentacji podmiotu w KRS, CEIDG, umowie spółki itp.

Pozostałe osoby, które mają być zarejestrowane jako reprezentanci podmiotu zobowiązane są do posiadania pełnomocnictwa w formie papierowej lub elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym mocodawcy. Pełnomocnictwa należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Centralna Rejestracja IAS w Poznaniu (link).

Upoważnienie złożone w ramach usługi e-Klient wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763.

Pełnomocnictwo powinno uprawniać do wykonywania czynności określonych w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, tj.:

 • przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania;
 • rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi „e-Klient” zawarte są w „e-Klient – Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego” (link do instrukcji).

Informacje o tym, jak założyć profil zaufany dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Materiały instruktażowe

1. Zakładanie konta na PUESC:

2. Rejestracja osoby fizycznej na PUESC:

3. Generowania certyfikatu niekwalifikowanego PKI na PUESC:

4. Rejestracja podmiotu na PUESC:

UWAGA! W polu „Obszar działania” należy wybrać z listy „MONITOROWANIE PRZEWOZU” zamiast „CŁO”, w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zamykanie zgłoszeń SENT:

Monitorowanie przewozu

5. Rejestracja reprezentacji na PUESC:

6. Aktualizacja i zamknięcie dostawy paliw na PUESC:

Strona główna PUESC

 • Wprowadź podany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj:

Logowanie PUESC

 • Po zalogowaniu z menu Katalog e-Usług wybierz pozycję e-Przewóz:

e-Przewóz

 • Kliknij przycisk Przejdź do systemu SENT:

Przejdź do systemu SENT

 • W sekcji Operacje na zgłoszeniach przewozu kliknij link UZUPEŁNIENIE, AKTUALIZACJA, ZAMKNIĘCIE, ANULOWANIE, STATUS ZGŁOSZENIA PRZEWOZU:

Operacje na zgłoszeniach przewozu

 • Wprowadź Numer referencyjny zgłoszenia oraz Klucz:

Wprowadź numer SENT oraz klucz

 • Sprawdź poprawność wszystkich danych dostawy, przede wszystkim ilość i rodzaj paliwa, a także dane osobowe oraz adresowe. Jeśli wszystko się zgadza kliknij przycisk Zakończ SENT.
 • Następnie potwierdź dostawę zgodną ze zgłoszeniem zaznaczając pole Dostawa zgodna ze zgłoszeniem. W przypadku niezgodności zaznacz pole Dostawa niezgodna ze zgłoszeniem i określ rodzaj niezgodności oraz ewentualne uwagi.
 • W sekcji Oświadczenia zaznacz pole Oświadczam, że posiadam upoważnienie do zamknięcia niniejszego zgłoszenia przewozu w imieniu i na rzecz odbierającego oraz wpisz swoje imię i nazwisko.
 • Na koniec kliknij przycisk Zapisz.

Prawidłowo zamknięte zgłoszenie posiada na wydruku datę zamknięcia zgłoszenia.

Dokumenty potwierdzające zamknięcie i odbiór zgłoszenia przez Urząd należy wydrukować i przechowywać wraz z fakturą przez okres pięciu lat.